01

40

ปีแห่งประสบการณ์

02

6

k+

ลูกค้า

03

10900

+

เครื่องขาย

บริษัทเคนฮิลล์เมโทรโลยีจํากัด เป็ นผู้ให้บริการโซลูชันด้านมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม ่ ก่อตั้ งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ด้วยมุมมองการทํางานระยะยาว เราร่วมมือกับผู้ผลิตที่เป็ นผู้นําระดับโลกในสาขาของตน ซึ่งมีจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เราเติมเต็มมาตรฐานรูปแบบการบริการระดับสูง โดยให้บริการผ่านเครือข่ายสํานักงานในสิงคโปร์มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์และประเทศไทย

“วิสัยทัศน์” ของเราคือการเป็ นผู้ให้บริการโซลูชันมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม ่ ที่ลูกค้าไว้วางใจในภูมิภาค

“ภารกิจ” ของเราคือการสนับสนุนลูกค้าในด้านประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ ผ่านโซลูชันมาตรวิทยาที่เหมาะสม ่ และเชื่อถือได้ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนตลอดอายุการใช้งานของโซลูชัน

“คุณค่า” ของเราถูกสรุปไว้เป็นหลักการพื้ นฐานที่สําคัญ คือ "สิ่ งที่คุณปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติกับคุณ จงปฏิบัติกับพวกเขา"

ผู้ผลิตในปัจจุบัน ต้องส่งมอบ “คุณค่า” ท่ามกลางความท้าทายของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการย่อขนาดของธุรกิจและการแข่งขันระดับโลก สิ่งเดียวที่คงที่คือการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กระบวนทัศน์นี้ มาตรวิทยาที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ เป็ นเสาหลักที่ขาดไม่ได้ควบคู่ไปกับแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่ดี

ริ

โปรแกรมและความสามารถในการใช ้งานอย่างเต็มที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อความสามารถในการวัดและการแข่งขันในขบวนการผลิต ความสามารถตรวจวัดคุณสมบัติต่างๆ ของชินส่วนที ้ ทําการผลิตได ้อย่างแม่นยํา ่ จะช ่วยให ้เราสามารถประเมินและปร ับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตได ้ ในทางกลับยังช ่วยให ้คุณสามารถเพิมศักยภาพในการผลิต ่ ผลิตภัณฑ ์ใหม่ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราได ้ลงทุนอุปกรณ์สาธิตและซอฟต ์แวร ์รุ ่นใหม่ล่าสุดและฝึกอบรมวิศวกรของเราอย่างต่อเนื่องเพือให ้สามารถสนับสนุนการตร ่วจสอบ และการวิเคราะห ์ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การประเมินก่อนขาย
  • การฝึกอบรม
  • การเขียนโปรแกรม CNC และการตั้งค่า
  • บริการตรวจสอบ
  • บริการด ้านวิศวกรรมย ้อนกลับ

ข้ มู นั นุ ชิ นิ

ภารกิจของเราคือ “การให ้บริการด ้านโซลูช ัน่ ที่เชือถือได ้ตลอดอายุการใช ้งาน ่ ” ซึ่งหมายความว่าเราให ้บริการทุกสิ่งที่เราขายและเราขายเฉพาะสิ่งที่เราให ้บริการ

เราพยายามพัฒนาความสามารถด ้านเทคนิคและการให ้บริการ ความเป็ นมืออาชีพของเราอย่างต่อเนื่อง

การติดตั้งเครืองมือและฝึกอบรมการ ่ซ ่อมบํารงขันพื ้ นฐาน

บริการด้านเทคนิค

การดูแลรักษาเชิงป้องกันประจำปี

สัญญาการบำรุงรักษาเครื่องมือ

การอัฟเกรดอุปกรณ์

การประเมิณสภาพเครื่องมือ

ด้ รั รั

การได้รับการรับรองของห้องปฏิบัติการ: เราได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในประเทศไทยด้วย ISO/IEC 17025:2017 โดย Singapore Accreditation Council (SAC-Singlas)

ขอบเขตทัวไปของการรับรองครอบคลุมการสอบเทียบ ่ เครื่องวัดพิกัด, เครื่องวัดพิกัดแบบไม่สัมผัสด้วยแสง, เครื่องวัดความหยาบของพื้ นผิว, เครื่องทดสอบรูปร่างและความกลม, โปรเจ็กเตอร์โปรไฟล์และเครื่องวัดความยาวสากล ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของเราในประเทศไทยและฟิ ลิปปิ นส์ยังได้รับการรับรองสําหรับเครื่องวัดพิกัดแบบพกพา ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน B89 และมาตรฐาน ISO10360-12 สําหรับรุ่นล่าสุด ตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่:

บริษัทเคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด
89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 7 ยูนิต N
ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

เยี่ยมชมห้องโชว์รูม